Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jakojedenteam.cz. Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Objednáním zboží kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit a postupovat v souladu s nimi.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání objednávky prostřednictvím internetového obchodu. Od tohoto data se dále počítají všechny související lhůty.
Kupní smlouva může být také uzavřena prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky. V tomto případě dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy kupující od prodávajícího obdrží prostřednictvím komunikace na dálku shrnutí veškerých podstatných náležitostí, tj. specifikace zboží, ceny, způsobu dodání, nákladů na dodání a způsobu placení.
Veškeré objednávky přijaté přes internetové rozhraní (nákupní košík), nebo elektronickou formou na e-mailovou adresu objednavky@team-jako.cz, jsou považovány za závazné, nejsou-li stornovány ještě v den objednání.
S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.
Předmětem prodeje kupní smlouvy jsou pouze položky zboží prezentované v internetovém obchodě, pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak.
Prezentované akce platí do vyprodání zásob, případně do uvedeného data.
V případě, že zboží již nebude skladem, se prodávající zavazuje, že bude kupujícího neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s kupujícím domluví na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, nebo částečné vyřízení objednávky). Nedohodne-li se kupující s prodávajícím do 5-ti pracovních dnů, kupní smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že je kupující spotřebitel, má dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok odstoupit od kupní smlouvy má kupující i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na e-mailovou adresu objednavky@team-jako.cz.
V případě, že kupující není spotřebitel, ale zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.
Peníze prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než prodávající obdrží vracené zboží (případně než kupující prokáže, že vracené zboží již bylo prodávajícímu odesláno).
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, při dodržení všech níže uvedených podmínek:
• zboží nesmí být použito
• zboží musí být v originálním obalu a kompletní
• zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, vzniká prodávajícímu právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. V takovém případě může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Tyto náklady můžou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
• společně s vraceným zbožím je třeba prokázat, že reklamované znoží nakoupil v našem eshopu.
• poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující, vracené zboží musí být při přepravě pojištěno
• zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková zásilka nebude ze strany prodávajícího přijata

Doprava a převzetí zboží

• osobní odběr – objednané zboží si může kupující vyzvednout na adrese: Velkoobchod JAKO prodejna, Habrmanova 147/14, 500 02 Hradec Králové (otevírací doba PO-ČT: 9:00-17:30; PÁ: 9-16:30)
• PPL přepravní služba – doba dodání od expedice zásilky do 24 hod

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte.

Možnosti plateb

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě www.jakojedenteam.cz jsou konečné, včetně DPH a kromě expedičních nákladů k nim již nejsou připočítávány žádné další poplatky jako balné, pojistné atd.
Zboží může kupující platit buď hotově při převzetí zásilky (při osobním odběru nebo při zaslání zboží na dobírku), nebo převodem z účtu. V tomto případě bude zboží zasláno kupujícímu po připsání platby na účet prodávajícího: 4211225398/6800 + variabilní symbol (číslo prodejního dokladu).
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodávajícího.

Doručení

Expedice zboží probíhá zpravidla do 24 hodin od přijetí zboží na sklad. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Standardní dodací lhůta je 5 pracovních dní ode dne přijetí objednávky. O expedici zboží bude kupující informován emailem v okamžiku předání zásilky přepravci. Ve výjimečných případech může dojít z důvodu velkého zájmu o zboží ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě bude prodávající neprodleně informovat kupujícího emailem či telefonicky.
Informace pro zákazníky ze zahraničí: Prodávající nedodává zboží do zahraničí.

Odpovědnost za vady, záruka na zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající se u oprávněných reklamací, které se projeví v záruční době, zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu a druhu závady realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, odstraněním závady opravou, případně slevou z kupní ceny.
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na daňovém dokladu, faktuře, případně v záručním a dodacím listu.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
• neodborným použitím
• mechanickým poškozením nebo opotřebením
• živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
• jinými vnějšími vlivy

Reklamace zboží

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy kupující obdržel:
• zboží poškozené
• zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
• došlo jiné zboží, než bylo objednáno,
může kupující tyto zásilky reklamovat. O reklamaci nejdříve kupující informuje prodávajícího na e-mailové adrese objednavky@team-jako.cz, následně kupující odešle zásilku zpět prodávajícímu s reklamačním protokolem a s kopií faktury, případně jiného daňového dokladu. Po posouzení oprávněnosti reklamace na straně prodávajícího je kupujícímu zasláno vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašle prodávající zpět kupujícímu buď zboží nové, opravené nebo poskytne kupujícímu slevu z prodejní ceny či vrátí zpět peníze.
Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu:
Velkoobchod JAKO
Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové

Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na: objednavky@team-jako.cz

Výměna zboží při špatně zvolené velikosti

Při výměně zboží u špatně zvolené velikosti neúčtuje prodávající kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné pouze v případě, že bylo zboží prodáno za původní maloobchodní cenu bez dodatečných slev. V opačném případě je vyměněné zboží zasláno zpět na náklady kupujícího. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí vždy kupující.

Zboží opatřené reklamním potiskem

Takové zboží je upravené na přání zákazníka, tudíž na něj nelze uplatňovat vrácení zboží či výměnu.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci provozu internetového obchodu www.jakojedenteam.cz. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
K ochraně osobních údajů využije prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, které budou osobní údaje zpracovávat.

Doplňující informace - ADR

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
odkaz na stránky ČOI:
https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/
 

Prodávající - provozovatel obchodu

www.jakojedenteam.cz

Teamline s. r. o.
Krakovská 1346/15 
110 00   Praha 1 - Nové Město
IČ: 03262910 
DIČ: CZ03262910 
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spisová značka: C 229287
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 6106252/0800 

Prodávající - kontaktní adresa

Pro zasílání veškerých zásilek a další poštovní komunikaci je určena adresa:
Velkoobchod JAKO
Habrmanova 147/14
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 604 206 115